Onko se sama henki?

Kaikkea Taivaan ja maan väliltä! Foorumin jäsenten kirjoituksia.

Onko se sama henki?

ViestiKirjoittaja pike464 » Ti 07 Huhti, 2009 18:02

Onko se sama henki?

Roomalaiskatolinen karismaattinen uudistus kasvaa edelleen nopeaa vauhtia. Roomalaiskatoliset kokevat kaikkialla maailmassa karmismaattisten toista kastetta, jota kutsutaan nimellä "Pyhän Hengen kaste". Tilastot osoittavat, että vähintään puolet maailman karismaatikoista on myös roomalaiskatolisia. Monet roomalaiskatoliset "kaatuvat hengen voimasta" ja "puhuvat kielillä". Suuri osa roomalaiskatolisesta papistosta on omaksunut "karismaattiset kokemukset", mikä on muuten saanut paavin virallisen siunauksen. Mutta mitä tämä kaikki merkitseekään? Miten roomalaiskatoliset voivat kokea sellaista, minkä on ajateltu yleisesti olevan ainoastaan protestantiseen liikkeeseen kuuluva kokemus? Tarkoituksemme on vastata kysymykseen: "Onko se henki, joka antaa karismaatikoille heidän kokemuksensa"kielet", "hengen voimasta kaatumisen" jnesama henki, jonka roomalaiskatolisetkin ilomielin ottavat vatsaan?"

Ennenkuin tarkastelemme kysymystä "Onko se sama henki?", on tärkeää tutkia sitä, minkä useimmat ihmiset ovat otaksuneet olevan protestanttiseen liikkeeseen kuuluvaa, nimittäin helluntai- ja karismaattisia liikkeitä.

Vuonna 1971 ilmestyi eräs kirja, jolla on ollut hyvin suuri vaikutus. Se on "The Pentecostal Movement in the (Roman) Catholic Church", jonka on kirjoittanut roomalaiskatolinen pappi nimeltään Edward D. O'Connor. Kirjasta tuli klassikko, ja sitä arvostavat edelleen Vatikaani ja roomalaiskatoliset aktivistit. O'Connor toteaa kirjan sivulla 23 seuraavaa: "Vaikka helluntaiseurakunnat ovat lähteneet protestanttisuuden piiristä, ne eivät ole tyypillisesti protestanttisia uskomuksiltaan, asenteiltaan eikä käytänteiltään. Monet historian tutkijat samoin kuin liikkeen omat jäsenet pitävätkin helluntailaisia kristillisen maailman "kolmantena maailmana" jossain protestanttisuuden ja (roomalais-)katolisuuden välimaastossa."

Tulemme näkemään myös kirjasta otetuista lainauksista roomalaiskatolisuuden ja karismaattisuuden yhtäläisyyksiä. (Roomalais-)katoliset, jotka ovat omaksuneet helluntailaisen hengellisyyden, ovat huomanneet sen olevan sopusoinnussa heidän perinteisen uskonsa ja elämänsä kanssa. He eivät koe sen olevan vieraasta uskonnosta lainattua, vaan olevan kehittynyt heidän oman uskonsa pohjalta" (s.28.).

"Niiden hengellinen kokemus, joita on koskettanut Pyhän Hengen armo helluntailiikkeessä on syvällisesti sopusoinnussa (roomalais-)katolisen kirkon klassisen teologian kanssa" (s.183). Ja "...oppi, joka on nykyään kehittymässä helluntaiseurakunnissa näyttää kulkevan hyvin samankaltaisten vaiheiden kautta kuin varhaisella keskiajalla tapahtuneet vaiheet klassisen opin muotoutuessa" (ss. 193,194.).

Ymmärrämme tämän perusteella, ettei roomalaiskatolinen kirkko näe karismaattisuutta uhkana, vaan on hyväksynyt ja omaksunut sen ja ottaa mielellään vastaan sen "siunaukset". Roomalaiskatolinen oppi EI kuitenkaan ole muuttumassa! Roomalaiskatoliset ovat uskollisempia kuin koskaan rukousnauhan käytölle ja rukoilevat Mariaa ja pitävät kiinni muista vääristä roomalaiskatolisista opeista ja käytänteistä.

Jo vuosien ajan ovat monet uskoneet, että on kysymyksessä todellinen herätys ensiksikin helluntailiikkeen ja toiseksi karismaattisen liikkeen kautta ja että nämä kaksi liikettä ovat Jumalan suurta liikehdintää lopun ajalla. Ja kuitenkin näemme näiden "suurten liikkeiden" kulkevan nyt käsi kädessä roomalaiskatolisuuden ja muiden harhaoppien kannattajien kanssa! Niistä on tullut hyvät ystävät. Jotkut kutsuisivat sitä jopa perheenjäsenten jälleensolmimaksi yhteydeksi. Roomalaiskatolisuus ja karismaattinen liike ja varsinkin Assemblies of God helluntaiseurakunnat ovat näytelleet pääosaa maailmanlaajuisen kirkon muotoutumisessa ekumeenisen liikkeen kautta.

Kirjan "The Pied Piper of the Pentecostal Movement" tekijä Wilson Ewin toteaa: ""Lukemattomat miljoonat katoliset helluntailaiset kuuluvat nykyään Vatikaanin uskollisiin. Heille on ominaista sekä helluntaikokemus että horjumaton uskollisuus roomalaiskatolisen kirkon dogmeille ja opetuksille. Trenton krikolliskokouksen määrittelemä keskiaikainen katolisuus on rikkumattomana heidän sydämissään" (s.25.). Ewin jatkaa: "Klassisen helluntailaisuuden voimat ovat nykyään katolisten helluntailaistenkin saatavilla". Eikä siihen tietenkään tarvita kääntymystä Kristukseen. Jotkut roomalaiskatoliset helluntailaiset ovat jopa lyöneet laudalta sellaisten keskilinjaa edustavien helluntailaisten kuin Oral Robertsin, Kathryn Kuhlmanin, Rex Humbardin, Aimee Semple McPhersonin, David Du Plessisin ja muiden saavutukset" (s.26).

Kautta koko kirjan kertoo Ewin suurista roomalaiskatolisten ja helluntailasiten yhteisistä kokouksista. "Vatikaanin johtohenkilöiden ja helluntailiikkeen johtajien yhteisiä kokouksia on pidetty jo monien vuosien ajan. Kardinaali Leon Suenens, joka on yleensä niissä mukana, puhui vuoden 1977 Kansas Cityn kongressissa. Hän ja 'Thomas Zimmerman (Assemblies of God), J.O. Patterson (Church of God in Christ) ja arkkipiispa Bill Burnett (anglikaani) seisoivat yhdessä valtaisan yleisön edessä ennennäkemättömän ykseyden osoituksena'" (s.34).

Roomalaiskatolisten ja karismaatikkojen välillä on vielä jonkinlainen opillinen kuilu, mutta se on työnnetty sivuun yhteiseen kokemukseen perustuvan ykseyden tieltä. Sekä Assemblies of God -seurakunnat että Vatikaani ovat yhtä mieltä siitä, että Jumalan Pyhä Henki toimii sekä karismaattisessa liikkeessä että roomalaiskatolisuudessa. Ja kuitenkin tutkittaessa sellaisten roomalaiskatolisten todistuksia, jotka ovat kokeneet karismaattisia ilmiöitä kuten esim. "kielillä puhumista", "hengen voimasta kaatumista" tai "Pyhän Hengen kasteen"jota ei löydy Raamatustahuomaamme, että heitä ei johdeta pois roomalaiskatolisista harhaopeista, vaan syvemmälle niihin! Eräässä tällaisessa todistuspuheenvuorossa mainitaan erityisesti, että kyseessä oleva henkilö alkoi rukoilla rukousnauhaa käyttäen, jota he sanoivat "alkaneensa tehdä nimenomaan henkikasteen jälkeen" (Catholic Pentecostals, s.68.). Eräs toinen kirjoitti uudistuneesta yhteydestään Mariaan. Eräs pappi lausui "henkikasteen" saatuaan: "Koskaan aikaisemmin minulla ei ollut ollut sellaista tunnetta, että Maria johtaa minua Kristuksen ja Hengen täyteyteen" (The Charismatic Renewal and the Irish Experience, s. 92). Itse asiassa jotkut nimellisesti roomalaiskatoliseen kirkkoon kuuluvat, jotka eivät aikaisemmin rukoilleet Mariaa tai käyttäneet rukousnauhaa rukoillessaan tai edes käyneet messussa, tekevät näitä asioita nyt karismaattisen kokemuksensa seurauksena!

E.N. Gross sanoo kirjassaan "Miracles, Demons and Spiritual Warfare": "Karismaattinen liike on ottanut roomalaiskatoliset avosylin helmaansa. Perustavaa laatua olevilla opillisilla eroavuuksilla ei näytä enää olevan väliä. Valtavissa karismaattisissa kokouksissa esiintyy protestanttisia ja roomalaiskatolisia puhujia rinta rinnan ikäänkuin heidän välillään ei olisi mitään eroa. Sellaiset kokoukset ovat täynnään "kieliä", "profetointia" ja "parantamista", joita kannustetaan yhteisin 'aamen'- ja 'ylistys Jeesukselle'-huudoin" (s.160).

Jos Pyhä Henki on näiden roomalaiskatolisten kokemusten takana, miten sitten voidaan selittää se, että näitä ihmisiä ei olla johtamassa ulos roomalaiskatolisuudesta eikä sanoutumaan irti jumalaapilkkaavista opetuksista, vaan he ovat kietoutumassa yhä kiinteämmin sen harhaoppeihin? Raamattu sanoo, että Pyhä Henki on Totuuden Henki ja Herra Jeesus Kristus sanoi lisäksi, että "Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen" (Joh.16:13). Hän ei vahvistaisi roomalaiskatolisia tai ketään muitakaan harhaoppisia heidän väärissä opeissaan, vaan johtaisi heidät niistä pois. Eikä Pyhä Henki varmasti johtaisi Jumalan kansaa solmimaan käsiään yhteen sellaisten kanssa, jotka ovat syvällä vaarallisessa harhaopissa ja ottaneet vastaan väärän evankeliumin. Mutta malttakaapa, meidän on kysyttävä tällä kohtaa seuraavat kysymykset: "Miten sekä helluntai- että karismaattisissa liikkeissä vaikuttava henki voisi olla Jumalan Pyhä Henki, kun tämä henki ei ole johtanut kummankaan liikkeen seuraajia Kristuksen evankeliumiin, vaan valhe-evankeliumiin ja liittänyt nämä molemmat liikkeet yhteen opillisten hirvitysten jättiläisen, roomalaiskatolisen kirkon kanssa? Miten Pyhä Henki voisi olla johtamassa näitä ihmisiä, kun heidän ykseytensä ei koske Kristuksen oppia, vaan pikemminkin piittaamattomuutta oppia kohtaan?" Nämä liikkeet ovat ryhtyneet kokemusperäiseen rakkaussuhteeseen roomalaiskatolisuuden ja jopa mormonien kanssa Promise Keepers -liikkeen kautta.

Jeesus Kristus sanoi, että Pyhä Henki, jota Hän kutsui kolme kertaa "Totuuden Hengeksi" Johanneksen evankeliumissa, ohjaisi kaikki Jumalan valitut kaikkeen totuuteen (Joh.16:13). Karismaattisessa liikkeessä ja roomalaiskatolisuudessa toimiva henki ON sama henki, mutta se EI ole Pyhä Henki, sillä tämä valhehenki ei johda ihmisiä kaikkeen totuuteen, vaan kannustaa sen sijaan eksytykseen ja johtaa ihmisiä vääränlaiseen rakkauden ja kokemusten yhteyteen raamatullisen ykseyden (jonka aikaansaaja on Kaikkivaltias Jumala) sijasta, joka on ja voi olla vain rakkauden JA totuuden ykseyttä. Molempien ryhmien on tiedostettava se raamatullinen totuus, että oppia ei voida koskaan syrjäyttää, vaikka olisikin ylitsevuotava halu ykseyteen hinnalla millä hyvänsä. Ainoastaan ne, jotka uskovat totiseen evankeliumiin, voivat olla samaa mieltä Raamatun kanssa siitä, kuka Kristus on ja mitä Hän on tehnyt.

Nähdessämme karismaattisen liikkeen ja roomalaiskatolisen kirkon sulautuvan joka hetki yhä tiiviimmin yhteen huolimatta siitä, että ne ovat eri mieltä jostain opinkohdista, toivottaen lämpimästi tervetulleeksi hengen, joka johtaa niitä yhä syvemmälle ekumenian siteisiin ja oppiin, joka on ristiriidassa Raamatun kanssa, se kertoo meille vääjäämättä, että ON kysymys samasta hengestä, joka EI kuitenkaan ole Jumalan Henki. Se on väärennös. Väärennös, joka kutkuttaa aisteja ja ruokkii samanaikaisesti aistillista halua nähdä ja tuntea ja kokea jotain tavallisuudesta poikkeavaaniin että on nyt aikaansaatu ihmistekoinen ykseys, joka perustuu kokemuksiin eikä Totuuteen, ei siihen todelliseen ykseyteen, jonka vain Jeesus Kristus voi aikaansaada kaikille niille, jotka pysyvät HÄNEN opissaan (kts.2.Joh.9). Jumalan Pyhässä Sanassa todetaaan, että kristitty vaeltaa uskossa, ei näkemisessä (2.Kor.5.7). Jumala on valinnut puhua kansalleen kirjoitetun sanan kautta ja juuri Raamatusta löytyy todellinen kokemus Jumalasta eikä jostakin lihaa miellyttävästä tuntemuksesta, joka suorastaan tihkuu väärää oppia.

Johanneksen 1. kirjeessä, luvun 4 jakeessa 1 näemme hänen ohjeensa: ..."älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan." Monet eivät nykyään kysele, vaan hyväksyvät vain kakistelematta, että jos joku koemus on todellinen ja näyttää "hyödylliseltä", sen täytyy olla Jumalasta, niin että minkä liikkeen piirissä kokemus sitten on saatukin, se saa tätä kautta uskottavuutta. On selvää, että karismaattisuuden keskuudessa toimiva henki on johtamassa sitä yhä kiinteämpään yhteyteen pimeyden kanssa. Tuo henki ei ohjaa roomalaiskatolisia kaikkeent otuuteen, vaan yhä syvemmälle roomalaiskatolisuuden eksytyksiin. Sentähden tuo henki ei voi olla Jumalan Pyhä Henki, vaan se on Saatanan epäpyhä henki. Jumalan kansanniiden, jotka Hänen valituistaan kuuluvat roomalaiskatoliseen kirkkoon tai helluntai- tai karismaattisiin liikkeisiin, on lähdettävä roomalaiskatolisesta kirkosta ja karismaattisesta ja helluntailiikkeestä Ilmestyskirjan 18:4 mukaisesti ..."ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa". Erottava linja on merkitty mitä selvimmin: haluatko seurata karismaattisen liikkeen ja roomalaiskatolisen kirkon henkeä vai haluatko seurata Jumalan Pyhää Henkeä, joka ohjaa ihmiset kaikkeen Totuuteen?

Jumalan henki on Totuuden Henki ja ainoastaan Hän voi ohjata ihmiset totuuteensa: Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin. Me kehotamme yhtä hyvin roomalaiskatolisia kuin karismaatikkojakin tutkimaan Jumalan Sanaa ja kokemaan TOTUUDEN!

Moreno dal Bello
_________________
"Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti".
Avatar
pike464
 
Viestit: 1060
Liittynyt: Su 01 Helmi, 2009 2:54
Paikkakunta: YLÖJÄRVI

Huh. Huh.

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » Ti 07 Huhti, 2009 19:21

Ajatukset lähtivät ravaamaan.
Kirjoitus sai niskavillat nousemaan pystyyn! Siinä oli totuuden lisäksi monta sellaista osatotuutta, jotka hämmentävät uskovia. Ensimmäinen tuon kirjoituksen suuri ja törkeä harhaväite on, ettei Raamattu muka tunne Pyhän Hengen kastetta. Miten joku uskossa oleva voi esittää noin törkeän väitteen??? Raamattuhan puhuu asiasta selkein sanoin. Samoin uskoon tulleiden kokemukset pitävät yhtä Raamatun lupausten kanssa:
"Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella." Matt.3:11.
"Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen." Apt. 1:5.
"Silloin minä muistin Herran Sanan, jonka Hän sanoi: 'Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä.'" Apt. 11:16.

Ja kielilläpuhuminen kuuluu edelleen Pyhän Hengen kasteen yhteyteen.
Apt. 10:43-48.

Kirjoittaja on kyllä muuten hyvällä asialla. Hän vaan menee siihen halpaan, että kaikki Pyhän Hengen liikehdinnät pitäisi karsinoida jonkun nimikkeen alle. Sellainen on yleinen virhe lähes kaikilla uskovilla. Pitää olla johonkin ryhmään kuuluva. Meiltäkin on usein kyselty, että mihin liikkeeseen me luemme itsemme kuuluviksi??? Ja kun sellaista ei ole, niin kyselijöiltä tulee melkein itku, että "pitää sitä nyt johonkin kuulua"!!! :wink: Mutta kun me emme lukeudu edes protestantteihin.. Miksi? Koska alkuseurakunnan uskovatkaan eivät olleet protestantteja. :roll:
:idea: Me olemme usein todenneet, ettemme kuulu mihinkään liikkeeseen tai ismiin yms. Emme ole karismaatikkoja tai helluntailaisia tai kirkkolaisia... Kuulumme ainoaan elävän Jumalan seurakuntaan, Kristuksen ruumiseen, jossa Pyhä Henki toimii ja jossa Hän saa johdattaa meitä kaikkeen Totuuteen. Kenenkään uskovan ei tule kuulua seurakuntaan kuulumisen lisäksi muihin ryhmittymiin. Tulee kuulua VAIN seurakuntaan eli Kristuksen ruumiiseen.

Se on lähes yhdentekvää tässä sekaannuksen ajassa, että helluntailaiset yhtyvät katolisen ja luterilaisen porttokirkon kanssa. Se suuntaushan on langennut krikkokunta "äitikirkkonsa" kanssa.

Ehkä se on sitä Jooelin profetian toteutumista... että Henki vuodatetaan kaiken lihan päälle.
Välttämättä ei ole kysymyksessä vieras henki, vaan vieraat opit ja vääränlainen toiminta ja sielullinen hihhulointi. Siis saattaa olla niin, että ovat oikeassa Hengessä, mutta toimivat vastoin Raamattua. Heidät pitäisi saada opetuksen piiriin.

Sanon jokaiselle uskovalle ihan yksilöiden näin:
Jumala ei tahdo sinun kuuluvan mihinkään muuhun kuin Kristuksen ruumiiseen eli omaan seurakuntaansa.

:!:
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2567
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

Liikehtelyä sinne, liikehtelyä tänne..

ViestiKirjoittaja Dimi Sefanja » Ti 07 Huhti, 2009 20:14

Shalom!

Olipa siinä osin outoa tarinaa ja huolestuttavaakin. huolestuttavaa sinänsä, että kuinka yhdistyvät, yhdistävät piirejään, jolloin heistä tulee vahvempia viemään aina vaan useampia sinne loputtomaan suohon, josta ei ole poispääsyä. Voi sitä ihmissielujen määrää, joka joutuu turmiolle.

Joo, vaikuttavissa kirjoituksissa usein on juuri käytetty tuota, ettei koko totuutta ole esitetty, ole nähty, kuten nyt Pyhän Hengen kaste, mutta niinhän se on, että niitä, jotka lukevat kuin piru raamattua on paljon ja aina enenee :cry:
Jumala On Rakkaus!

Oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus
niinkuin ehtymätön puro! Aam. 5:24

http://www.Jeesus-on-Herra.com/
Avatar
Dimi Sefanja
 
Viestit: 2555
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 21:18
Paikkakunta: TUSBY

ViestiKirjoittaja pike464 » Ti 07 Huhti, 2009 20:15

AAMEN..EDELLISEEN... :idea:


" Jeesus sanoi heille: "Ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa?"
"Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti".
Avatar
pike464
 
Viestit: 1060
Liittynyt: Su 01 Helmi, 2009 2:54
Paikkakunta: YLÖJÄRVI

Olen lukenut

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » Ti 07 Huhti, 2009 21:02

Olen jo aiemminkin jostain lukenut "katolisista helluntailaisista". Eikö ole merkillinen ja kauhea käsite? Minuakin on joskus syytetty helluntailaiseksi.., mutta nyt kyllä käyn heti kimppuun ( :wink: ) , jos joku vielä syyttää sellaisesta. :D

Mutta tosiaan, ei helluntaliikkeellä ole enää mahdollisuutta muuttua hyvään ja Jumalan tahdon mukaiseen suuntaan. Se on menossa yhä suurempaan pimeyteen, kuten asia aloituskirjoituksessakin selvästi osoitetaan.

Aloituskirjoitus oli tosi tärkeä aihe!
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2567
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

ViestiKirjoittaja elämäni » Ma 13 Huhti, 2009 9:19

AAMEN. TOTUUDEN HENKI JOHDA SINÄ MEITÄ, ETSIESSÄMME VALKEUDEN TEITÄ. JA KIITOS HERRALLE HÄN KYLLÄ SEN TEKEE KAIKESTA RAKKAUDESTA. MEITÄ, KAIKKIA, VILPITTÖMIÄ JOTKA TAHDOMME OLLA HÄNEN SEURAAJIA, JEESUKSESSA KRISTUKSESSA. AMEN.
elämäni
 
Viestit: 212
Liittynyt: Su 15 Helmi, 2009 17:04

ViestiKirjoittaja mimmuli61 » Ma 13 Huhti, 2009 12:08

AAMEN EDELLISEEN!
mimmuli61
 
Viestit: 92
Liittynyt: Ma 02 Helmi, 2009 0:03
Paikkakunta: Lepplax

Katollisia hellareita..

ViestiKirjoittaja Dimi Sefanja » Ma 13 Huhti, 2009 12:21

..että kaikkea mahdollista sitä maailmaan mahtuu ja sopii. Kohta kai jostain ilmoitetaan, että ny ne on fuusioituneet (yhdistyneet) helarit, katoliset ja satanistit s.o. ne -palvojat ja kaikki muut kauas poikenneet yhdeksi klikiksi.

Onneksi me olemme katollisia - kattomme on Taivaassa, josta kaikkea elämäämme johdetaan ja niin edelleen. Me olemme klikkiytyneet (ilman sitaatteja) Taivaan kanssa, koska sinne mielimme ja etsimme ja tahdomme palvella vain Taivaallista Totuutta! Aamen.
Jumala On Rakkaus!

Oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus
niinkuin ehtymätön puro! Aam. 5:24

http://www.Jeesus-on-Herra.com/
Avatar
Dimi Sefanja
 
Viestit: 2555
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 21:18
Paikkakunta: TUSBY

ViestiKirjoittaja pike464 » Ma 13 Huhti, 2009 14:52Osuva oivallus Dimi veljellä :..että kaikkea mahdollista sitä maailmaan mahtuu ja sopii. Kohta kai jostain ilmoitetaan, että ny ne on fuusioituneet (yhdistyneet) helarit, katoliset ja satanistit s.o. ne -palvojat ja kaikki muut kauas poikenneet yhdeksi klikiksi.

Onneksi me olemme katollisia - kattomme on Taivaassa, josta kaikkea elämäämme johdetaan ja niin edelleen. Me olemme klikkiytyneet (ilman sitaatteja) Taivaan kanssa, koska sinne mielimme ja etsimme ja tahdomme palvella vain Taivaallista Totuutta! Aamen.
********************************************
"Laulusi soikoon Jumalan tulta, syttyköön liekki kuin roihuten.
Kattona taivas, varpaissa multa sielussa rauha ihmeellinen.
Itkien kylvää, riemuiten niittää, siinä on tiesi, uskotko sen"?
AAMEN!

Kuva
"Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti".
Avatar
pike464
 
Viestit: 1060
Liittynyt: Su 01 Helmi, 2009 2:54
Paikkakunta: YLÖJÄRVI

Aamen 1000 kertaa

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » Ma 13 Huhti, 2009 15:06

:D

Aamen.
Olemme katollisia, ja katoliset ovat katottomia!

"... Kattona taivas, varpaissa multa sielussa rauha ihmeellinen."

:idea: :!:
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2567
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

ViestiKirjoittaja maria » Ma 13 Huhti, 2009 15:32

En lukenut koko ketjua, mutta eihän helluntailaisista ole kuin pieni osa mennyt helluntaikirkkoon, jos tämä aihe sitä käsitteli.
Helluntalaisilla on oma Ristin Kansa lehtikin nykyisin.
Ristin Voitto taitaapi olla enempi helluntaikirkon lehti..
Minullekkin on vasta viimeaikoina alkanut selvitä nämä heidän eroavaisuudet.
maria
 
Viestit: 49
Liittynyt: Ti 03 Maalis, 2009 19:59

Re: Onko se sama henki?

ViestiKirjoittaja Dimi Sefanja » Ti 14 Huhti, 2009 9:19

Laitan tähän sen 1. viestin, mutta yleensä kannattaa kyllä lukea koko viestiketju, että saa asiasta, sen aloituksesta ja vastausten muodostumisesta oikean käsityksen.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

pike464 kirjoitti:Onko se sama henki?

Roomalaiskatolinen karismaattinen uudistus kasvaa edelleen nopeaa vauhtia. Roomalaiskatoliset kokevat kaikkialla maailmassa karmismaattisten toista kastetta, jota kutsutaan nimellä "Pyhän Hengen kaste". Tilastot osoittavat, että vähintään puolet maailman karismaatikoista on myös roomalaiskatolisia. Monet roomalaiskatoliset "kaatuvat hengen voimasta" ja "puhuvat kielillä". Suuri osa roomalaiskatolisesta papistosta on omaksunut "karismaattiset kokemukset", mikä on muuten saanut paavin virallisen siunauksen. Mutta mitä tämä kaikki merkitseekään? Miten roomalaiskatoliset voivat kokea sellaista, minkä on ajateltu yleisesti olevan ainoastaan protestantiseen liikkeeseen kuuluva kokemus? Tarkoituksemme on vastata kysymykseen: "Onko se henki, joka antaa karismaatikoille heidän kokemuksensa"kielet", "hengen voimasta kaatumisen" jnesama henki, jonka roomalaiskatolisetkin ilomielin ottavat vatsaan?"

Ennenkuin tarkastelemme kysymystä "Onko se sama henki?", on tärkeää tutkia sitä, minkä useimmat ihmiset ovat otaksuneet olevan protestanttiseen liikkeeseen kuuluvaa, nimittäin helluntai- ja karismaattisia liikkeitä.

Vuonna 1971 ilmestyi eräs kirja, jolla on ollut hyvin suuri vaikutus. Se on "The Pentecostal Movement in the (Roman) Catholic Church", jonka on kirjoittanut roomalaiskatolinen pappi nimeltään Edward D. O'Connor. Kirjasta tuli klassikko, ja sitä arvostavat edelleen Vatikaani ja roomalaiskatoliset aktivistit. O'Connor toteaa kirjan sivulla 23 seuraavaa: "Vaikka helluntaiseurakunnat ovat lähteneet protestanttisuuden piiristä, ne eivät ole tyypillisesti protestanttisia uskomuksiltaan, asenteiltaan eikä käytänteiltään. Monet historian tutkijat samoin kuin liikkeen omat jäsenet pitävätkin helluntailaisia kristillisen maailman "kolmantena maailmana" jossain protestanttisuuden ja (roomalais-)katolisuuden välimaastossa."

Tulemme näkemään myös kirjasta otetuista lainauksista roomalaiskatolisuuden ja karismaattisuuden yhtäläisyyksiä. (Roomalais-)katoliset, jotka ovat omaksuneet helluntailaisen hengellisyyden, ovat huomanneet sen olevan sopusoinnussa heidän perinteisen uskonsa ja elämänsä kanssa. He eivät koe sen olevan vieraasta uskonnosta lainattua, vaan olevan kehittynyt heidän oman uskonsa pohjalta" (s.28.).

"Niiden hengellinen kokemus, joita on koskettanut Pyhän Hengen armo helluntailiikkeessä on syvällisesti sopusoinnussa (roomalais-)katolisen kirkon klassisen teologian kanssa" (s.183). Ja "...oppi, joka on nykyään kehittymässä helluntaiseurakunnissa näyttää kulkevan hyvin samankaltaisten vaiheiden kautta kuin varhaisella keskiajalla tapahtuneet vaiheet klassisen opin muotoutuessa" (ss. 193,194.).

Ymmärrämme tämän perusteella, ettei roomalaiskatolinen kirkko näe karismaattisuutta uhkana, vaan on hyväksynyt ja omaksunut sen ja ottaa mielellään vastaan sen "siunaukset". Roomalaiskatolinen oppi EI kuitenkaan ole muuttumassa! Roomalaiskatoliset ovat uskollisempia kuin koskaan rukousnauhan käytölle ja rukoilevat Mariaa ja pitävät kiinni muista vääristä roomalaiskatolisista opeista ja käytänteistä.

Jo vuosien ajan ovat monet uskoneet, että on kysymyksessä todellinen herätys ensiksikin helluntailiikkeen ja toiseksi karismaattisen liikkeen kautta ja että nämä kaksi liikettä ovat Jumalan suurta liikehdintää lopun ajalla. Ja kuitenkin näemme näiden "suurten liikkeiden" kulkevan nyt käsi kädessä roomalaiskatolisuuden ja muiden harhaoppien kannattajien kanssa! Niistä on tullut hyvät ystävät. Jotkut kutsuisivat sitä jopa perheenjäsenten jälleensolmimaksi yhteydeksi. Roomalaiskatolisuus ja karismaattinen liike ja varsinkin Assemblies of God helluntaiseurakunnat ovat näytelleet pääosaa maailmanlaajuisen kirkon muotoutumisessa ekumeenisen liikkeen kautta.

Kirjan "The Pied Piper of the Pentecostal Movement" tekijä Wilson Ewin toteaa: ""Lukemattomat miljoonat katoliset helluntailaiset kuuluvat nykyään Vatikaanin uskollisiin. Heille on ominaista sekä helluntaikokemus että horjumaton uskollisuus roomalaiskatolisen kirkon dogmeille ja opetuksille. Trenton krikolliskokouksen määrittelemä keskiaikainen katolisuus on rikkumattomana heidän sydämissään" (s.25.). Ewin jatkaa: "Klassisen helluntailaisuuden voimat ovat nykyään katolisten helluntailaistenkin saatavilla". Eikä siihen tietenkään tarvita kääntymystä Kristukseen. Jotkut roomalaiskatoliset helluntailaiset ovat jopa lyöneet laudalta sellaisten keskilinjaa edustavien helluntailaisten kuin Oral Robertsin, Kathryn Kuhlmanin, Rex Humbardin, Aimee Semple McPhersonin, David Du Plessisin ja muiden saavutukset" (s.26).

Kautta koko kirjan kertoo Ewin suurista roomalaiskatolisten ja helluntailasiten yhteisistä kokouksista. "Vatikaanin johtohenkilöiden ja helluntailiikkeen johtajien yhteisiä kokouksia on pidetty jo monien vuosien ajan. Kardinaali Leon Suenens, joka on yleensä niissä mukana, puhui vuoden 1977 Kansas Cityn kongressissa. Hän ja 'Thomas Zimmerman (Assemblies of God), J.O. Patterson (Church of God in Christ) ja arkkipiispa Bill Burnett (anglikaani) seisoivat yhdessä valtaisan yleisön edessä ennennäkemättömän ykseyden osoituksena'" (s.34).

Roomalaiskatolisten ja karismaatikkojen välillä on vielä jonkinlainen opillinen kuilu, mutta se on työnnetty sivuun yhteiseen kokemukseen perustuvan ykseyden tieltä. Sekä Assemblies of God -seurakunnat että Vatikaani ovat yhtä mieltä siitä, että Jumalan Pyhä Henki toimii sekä karismaattisessa liikkeessä että roomalaiskatolisuudessa. Ja kuitenkin tutkittaessa sellaisten roomalaiskatolisten todistuksia, jotka ovat kokeneet karismaattisia ilmiöitä kuten esim. "kielillä puhumista", "hengen voimasta kaatumista" tai "Pyhän Hengen kasteen"jota ei löydy Raamatustahuomaamme, että heitä ei johdeta pois roomalaiskatolisista harhaopeista, vaan syvemmälle niihin! Eräässä tällaisessa todistuspuheenvuorossa mainitaan erityisesti, että kyseessä oleva henkilö alkoi rukoilla rukousnauhaa käyttäen, jota he sanoivat "alkaneensa tehdä nimenomaan henkikasteen jälkeen" (Catholic Pentecostals, s.68.). Eräs toinen kirjoitti uudistuneesta yhteydestään Mariaan. Eräs pappi lausui "henkikasteen" saatuaan: "Koskaan aikaisemmin minulla ei ollut ollut sellaista tunnetta, että Maria johtaa minua Kristuksen ja Hengen täyteyteen" (The Charismatic Renewal and the Irish Experience, s. 92). Itse asiassa jotkut nimellisesti roomalaiskatoliseen kirkkoon kuuluvat, jotka eivät aikaisemmin rukoilleet Mariaa tai käyttäneet rukousnauhaa rukoillessaan tai edes käyneet messussa, tekevät näitä asioita nyt karismaattisen kokemuksensa seurauksena!

E.N. Gross sanoo kirjassaan "Miracles, Demons and Spiritual Warfare": "Karismaattinen liike on ottanut roomalaiskatoliset avosylin helmaansa. Perustavaa laatua olevilla opillisilla eroavuuksilla ei näytä enää olevan väliä. Valtavissa karismaattisissa kokouksissa esiintyy protestanttisia ja roomalaiskatolisia puhujia rinta rinnan ikäänkuin heidän välillään ei olisi mitään eroa. Sellaiset kokoukset ovat täynnään "kieliä", "profetointia" ja "parantamista", joita kannustetaan yhteisin 'aamen'- ja 'ylistys Jeesukselle'-huudoin" (s.160).

Jos Pyhä Henki on näiden roomalaiskatolisten kokemusten takana, miten sitten voidaan selittää se, että näitä ihmisiä ei olla johtamassa ulos roomalaiskatolisuudesta eikä sanoutumaan irti jumalaapilkkaavista opetuksista, vaan he ovat kietoutumassa yhä kiinteämmin sen harhaoppeihin? Raamattu sanoo, että Pyhä Henki on Totuuden Henki ja Herra Jeesus Kristus sanoi lisäksi, että "Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen" (Joh.16:13). Hän ei vahvistaisi roomalaiskatolisia tai ketään muitakaan harhaoppisia heidän väärissä opeissaan, vaan johtaisi heidät niistä pois. Eikä Pyhä Henki varmasti johtaisi Jumalan kansaa solmimaan käsiään yhteen sellaisten kanssa, jotka ovat syvällä vaarallisessa harhaopissa ja ottaneet vastaan väärän evankeliumin. Mutta malttakaapa, meidän on kysyttävä tällä kohtaa seuraavat kysymykset: "Miten sekä helluntai- että karismaattisissa liikkeissä vaikuttava henki voisi olla Jumalan Pyhä Henki, kun tämä henki ei ole johtanut kummankaan liikkeen seuraajia Kristuksen evankeliumiin, vaan valhe-evankeliumiin ja liittänyt nämä molemmat liikkeet yhteen opillisten hirvitysten jättiläisen, roomalaiskatolisen kirkon kanssa? Miten Pyhä Henki voisi olla johtamassa näitä ihmisiä, kun heidän ykseytensä ei koske Kristuksen oppia, vaan pikemminkin piittaamattomuutta oppia kohtaan?" Nämä liikkeet ovat ryhtyneet kokemusperäiseen rakkaussuhteeseen roomalaiskatolisuuden ja jopa mormonien kanssa Promise Keepers -liikkeen kautta.

Jeesus Kristus sanoi, että Pyhä Henki, jota Hän kutsui kolme kertaa "Totuuden Hengeksi" Johanneksen evankeliumissa, ohjaisi kaikki Jumalan valitut kaikkeen totuuteen (Joh.16:13). Karismaattisessa liikkeessä ja roomalaiskatolisuudessa toimiva henki ON sama henki, mutta se EI ole Pyhä Henki, sillä tämä valhehenki ei johda ihmisiä kaikkeen totuuteen, vaan kannustaa sen sijaan eksytykseen ja johtaa ihmisiä vääränlaiseen rakkauden ja kokemusten yhteyteen raamatullisen ykseyden (jonka aikaansaaja on Kaikkivaltias Jumala) sijasta, joka on ja voi olla vain rakkauden JA totuuden ykseyttä. Molempien ryhmien on tiedostettava se raamatullinen totuus, että oppia ei voida koskaan syrjäyttää, vaikka olisikin ylitsevuotava halu ykseyteen hinnalla millä hyvänsä. Ainoastaan ne, jotka uskovat totiseen evankeliumiin, voivat olla samaa mieltä Raamatun kanssa siitä, kuka Kristus on ja mitä Hän on tehnyt.

Nähdessämme karismaattisen liikkeen ja roomalaiskatolisen kirkon sulautuvan joka hetki yhä tiiviimmin yhteen huolimatta siitä, että ne ovat eri mieltä jostain opinkohdista, toivottaen lämpimästi tervetulleeksi hengen, joka johtaa niitä yhä syvemmälle ekumenian siteisiin ja oppiin, joka on ristiriidassa Raamatun kanssa, se kertoo meille vääjäämättä, että ON kysymys samasta hengestä, joka EI kuitenkaan ole Jumalan Henki. Se on väärennös. Väärennös, joka kutkuttaa aisteja ja ruokkii samanaikaisesti aistillista halua nähdä ja tuntea ja kokea jotain tavallisuudesta poikkeavaaniin että on nyt aikaansaatu ihmistekoinen ykseys, joka perustuu kokemuksiin eikä Totuuteen, ei siihen todelliseen ykseyteen, jonka vain Jeesus Kristus voi aikaansaada kaikille niille, jotka pysyvät HÄNEN opissaan (kts.2.Joh.9). Jumalan Pyhässä Sanassa todetaaan, että kristitty vaeltaa uskossa, ei näkemisessä (2.Kor.5.7). Jumala on valinnut puhua kansalleen kirjoitetun sanan kautta ja juuri Raamatusta löytyy todellinen kokemus Jumalasta eikä jostakin lihaa miellyttävästä tuntemuksesta, joka suorastaan tihkuu väärää oppia.

Johanneksen 1. kirjeessä, luvun 4 jakeessa 1 näemme hänen ohjeensa: ..."älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan." Monet eivät nykyään kysele, vaan hyväksyvät vain kakistelematta, että jos joku koemus on todellinen ja näyttää "hyödylliseltä", sen täytyy olla Jumalasta, niin että minkä liikkeen piirissä kokemus sitten on saatukin, se saa tätä kautta uskottavuutta. On selvää, että karismaattisuuden keskuudessa toimiva henki on johtamassa sitä yhä kiinteämpään yhteyteen pimeyden kanssa. Tuo henki ei ohjaa roomalaiskatolisia kaikkeent otuuteen, vaan yhä syvemmälle roomalaiskatolisuuden eksytyksiin. Sentähden tuo henki ei voi olla Jumalan Pyhä Henki, vaan se on Saatanan epäpyhä henki. Jumalan kansanniiden, jotka Hänen valituistaan kuuluvat roomalaiskatoliseen kirkkoon tai helluntai- tai karismaattisiin liikkeisiin, on lähdettävä roomalaiskatolisesta kirkosta ja karismaattisesta ja helluntailiikkeestä Ilmestyskirjan 18:4 mukaisesti ..."ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa". Erottava linja on merkitty mitä selvimmin: haluatko seurata karismaattisen liikkeen ja roomalaiskatolisen kirkon henkeä vai haluatko seurata Jumalan Pyhää Henkeä, joka ohjaa ihmiset kaikkeen Totuuteen?

Jumalan henki on Totuuden Henki ja ainoastaan Hän voi ohjata ihmiset totuuteensa: Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin. Me kehotamme yhtä hyvin roomalaiskatolisia kuin karismaatikkojakin tutkimaan Jumalan Sanaa ja kokemaan TOTUUDEN!

Moreno dal Bello
_________________


Tässä tämä aloitusviesti. Alleviivaukset ovat minun.

Ihan siksi otin sen, että Maria puhui helluntalaisista Suomalaisesta näkökulmasta ja tässä puhutaan asioista laajemmin, kaikista helluntalaisista maailmassa. Tämän kirjoittajalla ei varmaan ole edes tietoa Suomen helluntain keskuudessa tapahtuneesta linjamuutoksista ja erosta kuin Raamattuväännöskiistasta. Se kun ei ole kaikille Suomessakaan selvää, kuka nyt mitäkin helluntailahkoa on, -kirkkoa tai -kansaa. Siinä olisi pitänyt tehdä selkeämpiä ratkaisuja, että tällainen tavallinen takarivin taavettikin (kirjoittaja) osaisi tietää, mutta kyllä minut on karkoittanut niiltä lehtereiltä se, etten tiedä kumpaa Kirjojen Kirjoista käytetään - vai käytetäänkö molempia rinnan kuin esim. tapahtui Korson seurakunnassa, vai onko se kirkko!, kun siellä viimeisen kerran vierailin. Viimeisen kerran.

Mutta tämä löpinä joutaa jo syrjään. Kiinnittäkää huomiota alleviivauksiin aloitusviestin tekstissä. Siellä olisi ollut alleviivattavaa enemmänkin, mutta mallin vuoksi vain nämä halusin nostaa esiin.

Eikä siihen tietenkään tarvita kääntymystä Kristukseen (Sitaatti). Mikään ei ole mitään ILMAN JEESUSTA. Ilman Jeesusta kaikki tapahtuu lihassa tai vihollisen johdatuksessa ja monet ovat siirtyneet vihollisen leiriin
:cry:


Kuva

Kiinan ruusuni 1. kukka raskaan tekstin jälkeen palauttamaan aistejamme kauniiseen harmoniaan :D
Jumala On Rakkaus!

Oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus
niinkuin ehtymätön puro! Aam. 5:24

http://www.Jeesus-on-Herra.com/
Avatar
Dimi Sefanja
 
Viestit: 2555
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 21:18
Paikkakunta: TUSBY


Paluu YLEISTÄ Ristin Valossa!

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron